Διδακτικό Ωράριο Λειτουργίας 2014-2015

07:00΄-08:00΄   Πρωινή Ζώνη      
08:00΄-08:10΄ 10΄ Υποδοχή μαθητών

 Κ
 Α
 Ν
 Ο
 Ν
 Ι
 Κ
 Ο

   
08:10΄- 09:40΄ 90΄ 1η διδακτ. περίοδος  ( 1η και 2η ώρα )  
09:40΄-10:00΄ 20΄ Διάλειμμα  
10:00΄-11:30΄ 90΄ 2η διδακτ. περίοδος(3η και 4η ώρα )  
11:30΄-11:45΄ 15΄ Διάλειμμα  
11:45΄-12:25΄ 40΄ 5η  ώρα  
12:25΄-12:35΄ 10΄ Διάλειμμα  
12:35΄-13:15΄ 40΄ 6η  ώρα 1η  ώρα

 Ο
 Λ
 Ο
 Η
 Μ
 Ε
 Ρ
 Ο
 

 Π
 Ρ
 Ο
 Γ
 Ρ
 Α
 Μ
 Μ
 Α

13:15΄-13:20΄ Διάλειμμα Διάλειμμα
13:20΄-14:00΄ 40΄ 7η ώρα για τις Ε΄& Στ΄ τάξεις 2η  ώρα
14:00΄-14:40΄     40΄ Φαγητό-ξεκούραση-χαλάρωση
14:40΄-14:50΄     10΄ Διάλειμμα
14:50΄-15:30΄     40΄ 3η  ώρα
15:30΄-15:40΄     10΄ Διάλειμμα
15:40΄-16:15΄     35΄ 4η  ώρα

 

  ΛΗΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

 

Ο Καιρός

O καιρός σήμερα